Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů:

ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

 

Správce: Stavební fórum a.s., IČO: 282 24 451, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13824
Kontaktní osoba: Luboš Hyttich, hyttich@msgroup.cz
Účel zpracování: Osobní údaje budou zpracovány za účelem registrace na semináři (diskusním setkání) pořádaném Správcem (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR). V případě, že subjekt osobních údajů udělil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu („Souhlas pro marketing“), budou osobní údaje zpracovány i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).
Předávání osobních údajů: Správce pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu využívá službu „Elastic Email“ (elasticemail.com), která je provozována z Kanady. V případě, že subjekt údajů udělil Souhlas pro marketing, budou osobní údaje předány do Kanady – službě Elastic Email, a v odůvodněných případech také jiným subjektům, například partnerům pořádaných akcí za účelem nabídky služeb v souvislosti s účastí na semináři pořádaném Správcem. Příjemci osobních údajů zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimi jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR. Služba Elastic Email a partneři dodržují zásady zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy Evropské unie týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména v souladu s GDPR. Přístup k e-mailovým adresám uchovávaným Správcem ve službě Elastic Email je chráněn heslem.
Doba zpracování: Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou pro splnění povinností subjektu údajů a povinností Správce souvisejících se seminářem pořádaným Správcem. V případě udělení Souhlasu pro marketing budou osobní údaje uloženy po dobu, po kterou bude Správce vykonávat svou obchodní činnost.
Práva subjektu údajů: Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou zpracovávány, je oprávněn požadovat jejich opravu nebo výmaz, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR). Subjekt údajů je oprávněn Souhlas pro marketing kdykoliv odvolat.